Wadan weblog 2

ژوند

31.05.2010 05:08

ژوند ژوند ژوند

ژوند ښکلی دی

 

لکه درسم کتابچه کې د ماشوم دنیا

چې په اسمان کې یې رازوړند کټ وي

چې خور یې خاندي

دابا سر یې له لمره غټ وي

له دې دنیا سره همدغسې چلندښکلی دی

 

ژوند ژوند ژوند

ژوند ښکلی دی

 

آیینه مصاف کې چا ته

ترزرین شال لاندې هنداره کې لومړۍ موسکا

اوبیا له لاسه نیول

سور په نکروزو یې دناوې سپین مړوند ښکلی دی

 

ژوند ژوند ژوند

ژوند ښکلی دی

 

لکه غنمو کې د غیږو ایستل

لکه ګاڼۍ سره راتاوه منډه

لکه ناوې نه راروانه شیره

لکه یو خوږ ګنی همداسې بند په بند ښکلی دی

ژوند ژوند ژوند

ژوند ښکلی دی

 

په وړو ګوتو یې زري کې تاو کړه

په اشارو ورته غوسه غوندې شوه

ورو یې په اړخ باندې راواړوله

بیا ورته کټ کټ له خندا نه شنه شوه

وړې نانځکې سره دغسې پیوند ښکلی دی

 

ژوند ژوند ژوند

ژوند ښکلی دی

 

دکمپیوټر په پرده راغی مسیج

دیوې مینې څو خوږې اشارې

په مسینجر کې یې ځواب غواړي
له چانه ورک دي ټول ښایسته لفظونه

ناست ورته لاس ترزنې ژڼی فکرمند ښکلی دی

 

ژوند ژوند ژوند

ژوند ښکلی دی

 

دقرائت کتاب کې دوه نښې دي

یوه بڼکه دتاووس بل دجانان تصویر

په ازمویینه کې د نقل یو وړوکی کاغذ

او درحمن بابا غزل سره د سترګو رسم

په مړاوو سترګو کې د پټو غمو خوند ښکلی دی

 

ژوند ژوند ژوند

ژوند ښکلی دی

نو

 

یه خلکو خلکو خلکو!

                                           ښکلو خلکو  

مه نیسئ

 ژوندون ته ټوپک مه نیسئ                                                                    

دار څخه پړي واخلئ

بار له یو ستړي واخلئ

ښکلی دی عشق ښکلی

                                             دژوند څلی دی

ژوند ژوند ژوند

ژوند ښکلی دی