Wadan weblog 2

غزل (عبدالغفور لېوال)

28.02.2008 09:08

 

 

قند ستا دشونډو له ترخه قسمته هېر نه کړم
دغم صراط نه یې په هېڅ بهانه تېر نه کړم

دزړه له دردڅخه مې دروړې ډیرې سپینې سکې
خو زه یې ستا په خریدارو کې هم شمېرنه کړم

څو مې چې سترګې رڼیدې ستا مې پرې لا څارله
ستا غم به ډېر و زورور خو زه یې زېر نه کړم

کیسه زړه ده د بڼو او وروځو، شونډې راوړه
زه سوله غواړم یاد د غشیو او شمشېر نه کړم

ما ویل شکست نه به لېوال غوندې په زړونو کینم
مین یې کړمه مګر مات یې ستا په څېر نه کړم